Medieval Slavic menologies

Search for a saint, saint set, or event by name

Holy Fathers of the Sixth Ecumenical Council (11 items)

  • Click on manuscript in first column to see entry in context.
  • Hover over second column to see full name of saint, saint set, or event.
September 14 (1 item)
1295 event [E] [E] [SS]
September 15 (8 items)
882 event [E] [SS] стыхь ѡць сбравши сѧ· на ·· сборь.
As event [E] [S] па стмъ оцмъ· събьравъшиимъ сѧ въ стѣмъ и вьселенстѣмъ съборѣ 
Ekl event [E] [SS] τῶν πατέρων τῶν ἐν ἔκτῃ οἰκουμ. Συνόδῳ -
En event [E] [SS] ст(ъі)мъ оцемъ ·р꙯ꙁ꙯· събравшем [no final jer] сѧ· на стѣмъ ї велицѣмъ сборѣ· [lexicon: съньмъ vs. съборъ]
H event [E] [for the Sunday after Exaltation of the Cross] μνήμη [E] [SS] τῶν ἁγίων καὶ μακαρίων πατέρων τῶν συνελθόντων εἰς τὴν ἁγίαν καὶ οἰκου||μενικὴν ϛʹ σύνοδον ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ καὶ βασιλίδι τῶν πόλεων, ἐπὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ γενομένου βασιλέως Κωνσταντίνου, καὶ [S] τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀκακίου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Τελεῖται δὲ ἡ τούτων σύναξις ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, τῇ κυριακῇ μετὰ τὴν Ὕψωσιν.
KarpEv event [E] памѧть [S] стыхь ѡ̈ц꙯ь: иже вь ·꙯· сборьи· [lexicon: cf. съньмъ 14 Sept]
Oh event [E] [SS] ст(ъі) ѡц꙯ъ· ·꙯· сонъма· [lexicon: съньмъ vs. съборъ]
P event [E] μνήμην ἐπιτελοῦμεν [SS] τῶν ἁγίων καὶ μακαρίων πατέρων ἡμῶν τῶν συνελθὁντων ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ ςʹ συνόδῳ.
January 23 (1 item)
1295 event [E] [SS]
July 16 (1 item)
DC2 saintSet [SS] иже на ѕ꙯ сьборѣ ·ро·